Çanakkale’deki 3, 4 ve 5 Yıldızlı Otel Çalışanlarının Örgütsel Yabancılaşma ve İşten Ayrılma Eğilimlerinin Belirlenmesi

Author :  

Year-Number: 2024-7(1)
Yayımlanma Tarihi: 2024-03-08 09:42:50.0
Language : Turkish
Konu : Tourism and Tourism Management
Number of pages: 63-79.
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı, Çanakkale’de faaliyet gösteren 3, 4 ve 5 yıldızlı otel çalışanlarının cinsiyet, yaş, eğitim durumu, çalıştığı departman, çalışma süresi ve oteldeki pozisyonlarına göre örgütsel yabancılaşma düzeylerinin ve işten ayrılma eğilimlerinin farklılık gösterip göstermediğinin belirlenmesidir. Bu amaç doğrultusunda, öncelikli olarak ikincil veri toplama yöntemlerinden birisi olan yazılı doküman incelemesi yapılmıştır. Doküman incelemesinin ardından Çanakkale ilinde faaliyet gösteren 3, 4 ve 5 yıldızlı otel işletmelerindeki çalışanlara anket tekniği uygulanmış ve 337 çalışandan birincil veriler elde edilmiştir. Anket tekniği ile elde edilen veriler hazır yazılım istatiksel programlar yardımıyla analiz edilmiştir. Analiz sonucunda çalışanların cinsiyetleri ile örgütsel yabancılaşmanın güçsüzlük, kendine yabancılaşma ve yalıtılmışlık düzeyleri arasında bir farklılık görülmemiştir. Çalışma süresi 1 yıldan daha az olan çalışanların güçsüzlük düzeyleri, çalışma süresi 1-5 yıl arası olan çalışanların güçsüzlük düzeylerinden daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Erkek çalışanların işten ayrılma eğilimlerinin kadın çalışanlara göre daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. 18-30 yaş aralığında olan çalışanların işten ayrılma eğilimlerinin 41-50 yaş aralığında olan çalışanların işten ayrılma eğilimlerinden daha yüksek olduğu saptanmıştır.

Keywords

Abstract

The purpose of this study is to determine whether there are differences in the levels of organizational alienation and turnover intentions of employees working in 3, 4, and 5 star hotels in Çanakkale according to gender, age, education level, department worked, length of employment, and position in the hotel. In line with this aim, firstly, a document review, which is one of the secondary data collection methods, was conducted. Following the document review, a survey technique was applied to employees working in 3, 4, and 5 star hotel establishments in Çanakkale, and primary data were obtained from 337 employees. The data obtained through the survey technique were analyzed using statistical software programs. As a result of the analysis, no difference was observed between employees' genders and the levels of weakness, alienation, and isolation of organizational alienation. It was determined that the levels of weakness of employees with less than 1 year of work experience were higher than those of employees with 1-5 years of work experience. It was found that male employees had higher turnover intentions than female employees. It was also found that employees aged 18-30 had higher turnover intentions than those aged 41-50.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics