Edebiyat Turisti Profilinin Belirlenmesi: Karacaoğlan Edebiyat Müzesi Örneği

Author :  

Year-Number: 2024-7(1)
Yayımlanma Tarihi: 2024-02-27 15:05:21.0
Language : Turkish
Konu : Tourism and Tourism Management
Number of pages: 91-103
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı, Türkiye’nin Adana İli Seyhan İlçesinde bulunan Karacaoğlan Edebiyat Müzesi’nin ziyaretçi profilini belirmeye yöneliktir. Elde edilen bulgular, ziyaretçiler için çekim unsuru olan edebiyat müzelerinin sürdürebilirliği açısından önemli bilgiler içermektedir. Çalışmanın bir diğer amacı ise, elde edile veriler üzerinden karar vericilere ve sektör temsilcilerine edebiyat müzelerinin geliştirilmesi ve edebiyat müzelerinin sürdürebilirliği için bir takım önerilerde bulunmaktır. Çalışma, keşifsel bir araştırmayı gerektirdiğinden, nitel araştırma tekniklerinden faydalanılarak yarı yapılandırılmış görüşme formu üzerinden katılımcılara bir takım sorular sorulmuştur. Katılımcılardan alınan cevaplar, yorumsamacı bir yaklaşımla ele alınıp müzenin ziyaretçi profili ortaya konmuştur. Araştırma sonunda, Karacaoğlan Edebiyat Müzesi ziyaretçi profilinin edebiyat, tarih, kültür ve miras turizmi meraklılarından oluşan, 31-45 yaş aralığında ve eğitim seviyesi yüksek kişilerden oluştuğu görülmüştür. Çalışmada elde edilen bulgular, edebiyat müzelerinde sürdürebilirliği sağlamak ve yerel ekonomilere katkıda bulunmak açısından önemlidir.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to determine the visitor profile of Karacaoğlan Literary Museum, located in Seyhan District of Adana Province, Turkey. The findings obtained contain important information for the sustainability of literary museums, which are an attraction for visitors. Another aim of the study is to make some suggestions to decision makers and sector representatives for the development of literary museums and the sustainability of literary museums, based on the data obtained. Since the study required an exploratory research, a number of questions were asked to the participants through a semi-structured interview form using qualitative research techniques. The answers received from the participants were handled with a hermeneutic approach and the visitor profile of the museum was revealed. At the end of the research, it was seen that the visitor profile of Karacaoğlan Literary Museum consists of people who are interested in literature, history, culture and heritage tourism, are between the ages of 31-45 and have a high level of education. The findings obtained in the study are important in terms of ensuring sustainability in literary museums and contributing to local economies.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics