Türkiye’deki Sosyal Zekâ Konulu Araştırmaların Eğilimleri: Bir Betimsel Analiz Çalışması

Author :  

Year-Number: 2024-7(1)
Yayımlanma Tarihi: 2024-02-08 09:57:27.0
Language : Türkçe
Konu : Çocuk Gelişimi
Number of pages: 80-90
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sosyal zekâ, bireyin sosyal ilişki, olay ve durumlarda, bilişsel ve davranışsal becerilerini kullanarak hedeflerine ulaşma yeteneği olarak tanımlanan bir zekâ türüdür. Bu çalışmada, Türkiye’deki sosyal zekâ konulu makale ve tezlerin tespit edilip, eğilimlerinin yöntemsel ve içeriksel boyutlarıyla bütüncül bir bakış açısıyla ele alınması amaçlanmıştır. Çalışmanın veri kaynağını, 2013-2023 yılları arasında yayınlanan, YÖK Ulusal Tez Merkezi ve ULAKBİM’de taranan, “Sosyal Zekâ” konulu yüksek lisans ve doktora tezleri ile makaleler oluşturmaktadır. İlgili veri tabanlarındaki taramalardan elde edilen 81 akademik çalışmadan, dahil edilme kriterleri doğrultusunda yapılan ayrıştırma sonucu kalan 61 akademik çalışmayla veri analizi sürecine gidilmiştir. Verilerin analizi, içerik analizi türlerinden biri olan betimsel içerik analiziyle yapılmıştır. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından oluşturulan “Sosyal Zekâ Konulu Araştırmaları İnceleme Formu” kullanılmıştır. Çalışma sonuçlarına göre sosyal zekâ konusunun en fazla yüksek lisans yayın türünde ele alındığı, konuyla ilgili en çok araştırmanın 2019 yılında yapıldığı, çalışma grubu olarak en fazla üniversite öğrencilerinin tercih edildiği tespit edilmiştir. Araştırmalarda yüksek oranda nicel yöntemlere ağırlık verildiği ve verilerin tamamına yakınının ölçek/anket aracılığıyla toplandığı görülmüştür. Diğer yandan araştırmalar en çok mesleki faktörler bağlamında sosyal zekayı konu edinmiştir.

Keywords

Abstract

Social intelligence refers to individual's capacity to utilize cognitive and behavioral skills in social relationships, events, and situations to achieve their goals. The aim of this study is to identify articles and theses on social intelligence in Turkey and analyze their tendencies from a comprehensive perspective, taking into account methodological and contextual dimensions. The data source for the study consisted of master's and doctoral theses as well as articles on 'Social Intelligence' published between 2013 and 2023 and scanned in YOK National Thesis Centre and ULAKBIM. The data analysis process utilized 61 academic studies, which were selected based on the inclusion criteria from the 81 academic studies scanned in the relevant databases. The data was analyzed using descriptive content analysis, which is a type of content analysis. The researchers utilized the 'Social Intelligence Research Review Form' as a tool for data collection. The findings of the research indicate that social intelligence was predominantly addressed in master's degree publications, with the majority of the research conducted in 2019 and university students being the preferred sample group. The studies placed a significant emphasis on quantitative methods and collected data primarily through scales and surveys. Furthermore, the studies examined social intelligence about professional factors.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics