Batman Havalimanının Batman İlinin Makroekonomik Performansı ile İlişkisi

Author :  

Year-Number: 2023-2023 Özel Sayı 2
Yayımlanma Tarihi: 2023-12-14 09:29:35.0
Language : Turkish
Konu : Economics
Number of pages: 35-46
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

 

Havalimanları, bulundukları bölgelerin ekonomik performansına büyük katkı sunabilmektedir. Bu çalışmada, Batman Havalimanının ithalat ve ihracat, işletme ve istihdam sayıları, turist sayıları, şehrin nüfus verileri ve kentleşmenin yönü gibi Batman ilinin ekonomi verilerinden oluşan 16 farklı gösterge ile ilişkisini açıklayarak havalimanı ile Batman ilinin makroekonomik performansının ilişkisi saptanmaya çalışılmıştır. Çalışmada Batman Havalimanının yolcu, yük ve ticari uçak istatistikleri Batman ili ekonomisine ait 16 adet göstergeyle karşılaştırılarak aralarındaki ilişkiler Pearson korelasyon katsayısı kullanılarak incelenmiştir. Çalışmanın sonuçlarına göre, Batman Havalimanı istatistikleri ile Batman ilinde açılan işletme sayısı, imalat sanayi işletme ve istihdam sayısı, Batman ili turizm ve konaklama sayıları, kentleşme ve işlenen tarım alanı arasında anlamlı düzeyde korelasyon tespit edilmiştir. Ayrıca, ilgili havalimanı istatistiklerinin ithalat ve ihracat gibi önemli ekonomik göstergelerle aralarında pozitif yönlü korelasyon bulunduysa da bu korelasyon katsayıları düşük düzeydedir. Bu bulgular, Batman Havalimanının Batman ilinin ekonomik faaliyetleri ve makroekonomik performans göstergeleriyle arasında ilişki olduğunu göstermektedir. 

Keywords

Abstract

Airports can make a significant contribution to the economic performance of the regions in which they are located. In this study, the relationship between the airport and the macroeconomic performance of Batman province is tried to be determined by explaining the relationship between Batman Airport and 16 different indicators consisting of economic data of Batman province such as import and export, number of enterprises and employment, number of tourists, population data of the city and the direction of urbanization. In the study, passenger, freight and commercial aircraft statistics of Batman Airport were compared with 16 economic indicators of Batman province and the relationship between them was analyzed using Pearson correlation coefficient. According to the results of the study, there is a significant correlation between Batman Airport statistics and the number of enterprises opened in Batman province, the number of manufacturing industry enterprises and employment, the number of tourism and accommodation in Batman province, urbanization and cultivated agricultural area. Moreover, although there is a positive correlation between the airport statistics and important economic indicators such as imports and exports, these correlation coefficients are low. These findings suggest that there is a relationship between Batman Airport and economic activities and macroeconomic performance indicators of Batman province.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics