Ortaçağ Avrupa’sının Gezgin Ozanları Troubadourlar ve Kürt Halk Ozanları Dengbêjlerin Kültür, Sanat ve Dil Ekseninde Karşılaştırmalı İncelenmesi

Author :  

Year-Number: 2023-2023 Özel Sayı 1
Yayımlanma Tarihi: 2023-03-10 08:40:39.0
Language : English
Konu : Language
Number of pages: 112-131
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kültür insanlar arasındaki etkileşim ve iletişim sonucu ortaya çıkmış toplumsal bir bellek ve birikimdir. Bu birikim; zamanla değişime uğrar ve gelişir, benzer olarak müzik de bu toplumsal gelişimin ve oluşumun en önemli parçalarından biri haline gelir. İnsanlığın gelişim ve değişim serüvenine ayak uyduran müzik toplumlarla birlikte gelişim göstermiştir. Toplumun ihtiyaçları ve istekleri doğrultusunda gelişen müzik, dil ve kültür tarihin her döneminde ait olduğu tolumun aynası olmuştur. İnsanlar müzik ile duygu ve düşüncelerini rahat bir şekilde dile aktarıp, kültürlerine yansıtmıştır. Dolayısıyla, dil ile birlikte gelişimler sağlayarak,  her dönemde kültür aktarımı rolünü üstlenmiştir. Bu çalışmamızda; Ortaçağ Avrupa’sının halk ozanları Trubadurları ve Anadolu’da geleneksel Kürt halk ozanları olan Dengbejleri karşılaştırmalı olarak incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmamızda, hem degbejlerin hem de trabadorsların bulunduğu yöre müzik, dil, ve kültür bağlamında birçok olgunun çeşitli zorluklara rağmen nesilden nesle aktarılmasında önemli roller üstlendiği bulunmuştur. 

Keywords

Abstract

Culture is a social memory and accumulation emerging as a result of interaction and communication among people; this accumulation changes and develops over time, and similarly, music becomes one of the most important parts of this social development and formation. Music, which keeps up with the development and change adventure of humanity, has evolved with societies. Thus, music within language and culture being developed through the needs and wishes of the society, have all been the mirror of the society to which they belong in every period of history  as it make is possible for human beings to easily transfer their feelings and thoughts to language with music and reflect them to their culture. Therefore, it has assumed the role of cultural transfer in every period by providing developments with language. The current study aims to comparatively examine the wandering minstrels of medieval Europe, the Troubadours, and the traditional Kurdish wandering minstrels of Anatolia, Dengbêjs. As a result of the study, it has been found that many phenomena in the context of music, language and culture of the regions, where both Dengbêjs and Troubadours are located, hold a significant role in transferring those values and aspects from generation to generation despite various difficulties aroused there.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics