Öğretim Stresi İle Başa Çıkabilmede Ortaokul Öğretmenlerinin Okul Yöneticilerinden Beklentileri

Author:

Year-Number: 2022-5(2)
Number of pages: 64-76
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bireysel olarak insanların, toplumların ve nihayetinde devletlerin niteliklerinin artmasında kilit rol oynayan eğitim sistemi, bünyesinde birçok değişken barındırır. Eğitim merkezlerinin bulunduğu bölge ve dolayısıyla bölge nüfusunun özellikleri, eğitim sisteminin felsefi temelleri, eğitimde kullanılan öğretim materyalleri, öğrencilerin yaş grubu ve elbette ki öğretmen bu değişkenlerden önde gelenlerdir. Ancak tartışılmazdır ki sistemin içerisinde en önemli değişkenlerden biri öğretmen faktörüdür.  Öğretmenin, eğitim öğretim faaliyetleri sırasında insani bazı sıkıntılar ile karşılaşacağı ve öğretim faaliyetlerinin bu durumdan olumsuz etkileneceği fikrinden yola çıkarak hazırlanan bu çalışmada, öğretim stresi ile başa çıkabilmede öğretmenlerin, okul yöneticilerinden beklentileri araştırılmış ve çalışmada nitel yöntem tercih edilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu Hatay Altınözü Sivrikavak Ortaokulu, Cumhuriyet Ortaokulu ve Karbeyaz Ortaokulunda görevli 6 kadın 6 erkek öğretmen oluşturmaktadır.  Öğretmenlerin hizmet verdiği okullar eğitim kalitesi, bulunduğu yerin eğitim seviyesi ve fiziki koşulları göz önünde bulundurularak düşük, orta ve yüksek seviye olmak üzere üç kategoriye ayrılmıştır. Veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından görüşme soruları hazırlanmıştır. Veriler toplanmış ve içerik analizi ile değerlendirilmiştir. Okulların fiziki koşulları, bulundukları bölgenin coğrafi ve kültürel şartlarına bağlı olarak düşük, orta ve gelişmiş olarak üç seviyede incelenen ortaokullarda öğretmenlerin, yaşadıkları stresi oluşturan faktörler ve yöneticilerin bu konulardaki tutumlarını öğrenebilmek amacıyla sorulan sorulara verilen cevaplarda birtakım sorunlar yaşadığı görülmüştür.

Keywords

Abstract

The education system, which plays a key role in increasing the qualifications of individuals, societies and ultimately states, contains many variables. The region where the educational centers are located, and therefore the characteristics of the regional population, the philosophical foundations of the educational system, the teaching materials used in education, the age group of students and, of course, the teacher are the leading ones of these variables. However, it is indisputable that one of the most important variables in the system is the teacher factor. Based on the idea that the teacher may encounter some human difficulties during educational activities and that teaching activities may be negatively affected by this situation, this study investigates with a qualitative method the expectations of teachers from school administrators in coping with teaching stress. The study group of the research consists of 6 female and 6 male teachers working at Hatay Altınözü Sivrikavak Secondary School, Cumhuriyet Secondary School and Karbeyaz Secondary School. The schools that teachers serve are divided into three categories as low, medium and high level by considering the quality of education, the level of education and the physical conditions of the location. Interview questions were prepared by the researcher as a data collection tool. The data were collected and evaluated by content analysis. In the answers to the interview questions prepared for understanding teaching stress factors and administrators’ attitudes towards them, teachers are observed to experience stress depending on the physical conditions of the schools, the geographical and cultural conditions of the region, and on whether the school is low, medium, or high.

Keywords